Wagyu
HB Nr. 204539
DE 09 48906154
10.12.2013
BC: A2A2
Franz_204539_Mueller.jpg
genéalogie
KIKUYASU
KIKUYASU
KIKUNORI
Fukuyoshi KIKUTERU
Fukuuchiyo
Itozuru
US 11.526
ITOZURODOI ITOKITAZUR
Sanjirou SANJIROU
Kitaguni
- niedrige Geburtsgewichte
- gute Fleischqualität, Mamorierung sowie Tenderness
- guter Befruchter